آپدیت جدید OCTOPLUS منتشر شد
آپدیت جدید OCTOPLUS منتشر شد

 

آپدیت جدید OCTOPLUS منتشر شد

 

باکس OCTOPLUS آپدیت جدید خود را برای گوشی های سامسونگ منتشر کرد.

 

VERSION:3.0.1

 

قابلیت های افزوده شده:

         Added “Read Codes / Repair IMEI / Repair Network” operations for the following devices:

        (supported [binary: ALL] for the devices with [knox: ANY] [root: YES])

            – SM-A102N, SM-A102W,

            – SM-A105F, SM-A105FN, SM-A105G, SM-A105M, SM-A105N,

            – SM-A202F, SM-A202FN, SM-A202K,

            – SM-A217F, SM-A217M,

            – SM-A260F, SM-A260G,

            – SM-A205F, SM-A205FN, SM-A205S, SM-A205Y, SM-A205YN, SM-A205K, SM-A205G, SM-A205GN, SM-A205W,

            – SM-A3050, SM-A3058, SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT, SM-A305N, SM-A305YN,

            – SM-A307FN, SM-A307G, SM-A307GN, SM-A307GT,

            – SM-A405F, SM-A405FN, SM-A405G, SM-A405GN, SM-A405FM, SM-A405S,

            – SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505FM, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT,

            – SM-A507FN, SM-A5070,

            – SM-A515F, SM-A515FN, SM-A515W,

            – SM-A520F, SM-A520K, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520W,

            – SM-A530F, SM-A530N, SM-A530W,

            – SM-A600A, SM-A600AZ, SM-A600U, SM-A600F, SM-A600FN, SM-A600G, SM-A600GN, SM-A600N,

            – SM-A720F, SM-A720N,

            – SM-A750C, SM-A750F, SM-A750FN, SM-A750G, SM-A750GN,

            – SM-G611F, SM-G611FF, SM-G611K, SM-G611L, SM-G611M, SM-G611MT, SM-G611S,

            – SM-G715F, SM-G715FN,

            – SM-G889F, SM-G889A, SM-G889Y,

            – SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930U, SM-G930S, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930W8,

            – SM-G935F, SM-G935FD, SM-G935U, SM-G935S, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935W8,

            – SM-G950F, SM-G950FD, SM-G950N,

            – SM-G955F, SM-G955FD, SM-G955N,

            – SM-G960F, SM-G960N,

            – SM-G965F, SM-G965N,

            – SM-G970F, SM-G970N,

            – SM-G973F, SM-G973N,

            – SM-G975F, SM-G975N,

            – SM-G977B, SM-G977N,

            – SM-G980F, SM-G985F,

            – SM-G981B,

            – SM-G986B, SM-G988B,

            – SM-J400F, SM-J400M, SM-J400G, SM-J400GD,

            – SM-J260A, SM-J260AZ, SM-J260F, SM-J260G, SM-J260M, SM-J260Y,

            – SM-J336AZ,

            – SM-J337A, SM-J337AZ, SM-J337W,

            – SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530Y, SM-J530YM, SM-J530S,

            – SM-J600F, SM-J600FN, SM-J600G, SM-J600GF, SM-J600GT, SM-J600N, SM-J600L,

            – SM-J720F, SM-J720S

            – SM-J730F, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730K, SM-J730M,

            – SM-J737A,

            – SM-M105F, SM-M105G, SM-M105M, SM-M105Y,

            – SM-M107F,

            – SM-M307F, SM-M3070, SM-M307FN,

            – SM-N930F, SM-N930FD, SM-N930S, SM-N930K, SM-N930L,

            – SM-N950F, SM-N950FD, SM-N950N,

            – SM-N960F, SM-N960FD, SM-N960N,

            – SM-N770F,

            – SM-N970F,

            – SM-N971N,

            – SM-N975F,

            – SM-N976F, SM-N976B, SM-N976N,

            – SM-N980F

            – SM-N981B

            – SM-N985F

            – SM-N986B